Photos


Summer 2019

ASGN Summer 2019

(photos by Bryan Allen and Steven Paul Whitsitt)


Summer 2018

ASGN Summer 2018

(photos by Bryan Allen)


Summer 2017

ASGN Summer 2017

(photos by Bryan Allen & Rick Jennings)


Summer 2016

ASGN Summer 2016

(photos by Bryan Allen)


Winter 2015

ASGN Winter 2015

(photos by Daren Cornell & Roger Rosales)


Summer 2014

ASGN Summer 2014

(photos by Chuck Thompson)


Winter 2014

ASGN Winter 2014

(photos by Adam James)

Summer 2013

ASGN Summer 2013

(photos by Chuck Thompson)

Winter 2013

ASGN Winter 2013

(photos by Daren Cornell)

Summer 2012

ASGN Summer 2012

(photos by Chuck Thompson & David Young)

Winter 2012

ASGN Winter 2012
(photos by Daren Cornell)

Summer 2011

ASGN Summer 2011

Winter 2011

Summer 2010

Winter 2010

Summer 2009

(photos by Chuck Thompson)

Summer 2009

(photos by Ann & Paul Schatzkin)

Winter 2009

(photos by Jon Moyer)

Winter 2009

(photos by Jason Choi)

Summer 2008

(photos by Barry-Mc-Cloud)

Summer 2005

Summer 2004

Summer 2003

Summer 2002

Summer 2001

Summer 1999

Summer 1995